Sprawozdania finansowe za 2018 rok

1. Bilans 2018

2. Informacja dodatkowa

3. Informacja o stanie mienia

4. Rachunek zysków i strat 2018

5. Sprawozdanie z wykonania bud┐etu za 2018

6. Zestaw zmian w Funduszu 2018